GAMI TRADING s.r.o.

 
 

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

 

  1. Úvod

 

 

 

 

GAMI TRADING s. r. o.

 

cestovní agentura

 

S. K. Neumanna 1367 293 01 Mladá Boleslav IČ: 27238938

DIČ: CZ27238938

 

Bankovní spojení:

 

ČSOB Mladá Boleslav Čú : 248415904/0300

 

Cestovní agentura GAMI TRADING s r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení. Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku a svou činnost provozuji na českém trhu jíž řadu let.

Vzhledem k tomu, že nabídka zájezdů pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů, veškeré údaje v

tomto elektronickém katalogu jsou platné v době zadání na www. CA nenese zodpovědnost za případné chyby publikované na www., závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze

cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

 

2.Ceny

 

Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK! Stejně tak si u nás můžete uplatnit slevy, bonusy, které nabízí CK.

Slevy poskytované pořádajícími  CK nejsou zpětně nárokovatelné.

 

 

 

 

3.Objednávka a platba

 

Každá osoba starší 18 let může objednat libovolné množství zájezdů nezávazně.

Upozorňujeme, že CA nemá v momentě objednání zájezdu klientem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli, kompletní informace Vám upřesníme pří následném

kontaktování. CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání zájezdů do databáze. CA si vyhrazuje

právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné kontaktní údaje. CA nenese odpovědnost za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě. Při zadávání věku účastníka je třeba, aby zákazník uvedl údaj odpovídající skutečnosti v den návratu z dovolené. CA si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odmítnout klienta. Po přijetí nezávazné objednávky provede pracovník CA

rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby CK i CA. Při úspěšné rezervaci u CK je klientovi dle předchozí dohody předána vyplněná cestovní smlouva (přihláška k zájezdu) potvrzení o pojištění CK, smluvní podmínky CK a způsob platby, a to buď e-mailem, poštou nebo osobně na pobočce CA (viz. KONTAKTY). CA informuje klienta, do jaké doby je třeba zaslat podepsanou smlouvu a potvrzení o zaplacení zálohy nebo úplné platby v případě zájezdů označených ,,Last minute“ zpět do CA. Dokladem o zaplacení služeb je pokladní stvrzenka o vkladu na účet vystavená bankou, výpis z účtu v případě, že zákazník provedl bankovní převod, a příjmový pokladní doklad v případě, že zákazník uhradil služby hotově na provozovně CA. Dokladem o platbě není příkaz k úhradě. CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro klienta závazné a CA není odpovědná za následky zpožděné platby. Ve

většině případů zájezd, zakoupený  více jak 30 dní před odjezdem zákazník hradí zálohou 50% z celkové ceny zájezdu (termíny a částka můžou se lišit dle podmínek CK- )-v den podpisu CS, doplatek hradí nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdu objednaných méně než 30 dní před odjezdem je potřeba zaplatit celou částku v den podpisu smlouvy. Ve všech případech

řídíme se obchodními a platebními podmínkami příslušné CK.

 

Zvláštní pozornost věnujte prosím variabilnímu symbolu, podle kterého se Váš zájezd vyhledává v databází CA .

Platbu lze uhradit na učet CA nebo po dohodě s CA přímo na účet CK. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsaní dané částky na účet.

Muže se stát, že CK ve výjimečných případech smlouvu nepotvrdí, CA neprodleně vrátí

klientovi všechny jeho uhrazené platby. V tomto případě zákazník nemá nárok na náhradu škody.

Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany CK .

 

U některých zájezdů je třeba ověřit u partnerů CK, zda je požadovaná kapacita volná. V

těchto případech je CA oprávněna požadovat od zákazníka zálohu až do výše 100 % za zájezd před provedením rezervace. Při nepotvrzení rezervace CA bezodkladně provedenou zálohu zákazníkovi vrátí.

 

4.Storno

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez stornopoplatků. Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky se vše řídí podle storno podmínek pořádající CK. Zrušení objednávky musí být

provedeno výhradně písemnou formou s podpisem klienta a zasláno na e-mailovou adresu CA: info@gamitravel.cz v pracovní době (viz Kontakty), a zároveň zasláno e-mailem nebo faxem pořádající zájezd CK ( kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě). Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující čas doručení zrušení objednávky do CK.

5.Reklamace

Případné stížností k zájezdu či službám doporučujeme řešit na místě pobytu s delegátem CK nebo majitelem (recepcí) ubytovacího zařízení, aby mohly být vady co nejdříve odstraněny. Pokud reklamujete až z domova, nezapomeňte, že na to máte jen 90 dní od ukončení zájezdu. Ke stížností připojte reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený

delegátem CK, doplněný fotografiemi nedostatků nebo svědectvím dalších účastníků zájezdu. Vše zašlete na e-mail info@gamitravel.cz nebo doporučeně na adresu sídla

společnosti: GAMI TRADING s. r. o., S. K. Neumanna 1367, 293 01 Mladá Boleslav. Pokud obdržíme reklamaci, vždy příjem reklamace zákazníkovi obratem potvrdíme. Bez našeho potvrzení není zahájena reklamace a hrozí prodleva reklamační lhůty. Také se můžete u nás zastavit na provozovně : GAMI TRADING s. r. o., Křížkovy Schody 68, 293 01 Mladá Boleslav, kde vytvoříme písemný záznam o reklamační události, který podepíšete a následně zašleme CK. GAMI TRADING s. r. o. je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných CK a také za ní nemůže reklamace vyřizovat. Po obdržení reklamace jsou všechny podklady zašleme pořádající CK, která je povinna se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

6.Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platností podle požadavků země, do které cestuje , popř. platný OP – pro vycestování do zemí

Shengenského prostoru. Vízové formality si musí zajistit klient vždy sám ještě před

vycestováním. Za neudělení víza cestujícím nenese CA či CK žádnou odpovědnost  . Každý

cestující je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané zemí projíždí. Bližší informace najdete na www.mzv.cz –Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Též jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země. Za špatný cestovní doklad nenese CA ani CK zodpovědnost a v takovém případě nebude možno klientovi vrátit zaplacené finanční prostředky, vyplatit náhradu škody atp.

Potřebné doklady (pokyny k odletu, odjezdu) - vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA nebo příslušné CK na uvedenou e-mailovou adresu , poštou anebo přímo na pobočce CA,CK. Doklady jsou odesílány obvykle cca 3-7 dní před odjezdem anebo mohou být předány

 

klientovi až přímo na letišti. Zákazník je informován o způsobu jejich předání. V případě všech elektronických dokumentů je zákazník povinen si elektronické dokumenty řádně stáhnout a vytisknout.

7.Ochrana osobních údajů zákazníka

V tomto textu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Zpracováváme následující osobní údaje:

 

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, číslo a doba platnosti cestovního dokladu, datum narození, podpis, příslušnost a rodné číslo, pokud pro vás

vyřizujeme víza, pojistnou událost, nebo příspěvek vašeho zaměstnavatele na čerpání našich služeb;

  1. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi,

zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a váš kontakt na sociálních sítích;

 

  1. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; informace o vašich věrnostních kartách, pokud jste je u nás využili;
  2. údaje o vašem zdravotním stavu, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním naších služeb, jako je zdravotní hendikep či těhotenství;
  3. údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;

 

  1. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 

  1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  2. na základě vašeho souhlasu.

 

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo si u nás vytvoříte objednávku. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

 

Právo vznést námitku proti zpracování .

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bezodkladně; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se

můžete obracet na odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů na gdpr@gamitravel.cz .

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve

výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit . O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

 

Ostatní.

Užitečné odkazy:

 

www.mzcr.cz - informace o poskytnutí bezplatné zdravotní peče pro občany ČR.

 

Informace o očkování.

 

www.mzv.cz - Ministerstvo zahraničních věcí.

 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 24.5.2018

Vytvářím objednávku...